Blog

Bezbedan rad punim plućima sa JSP polumaskom FORCE 8™

Marina Bilinac  22/02/2024  12:29:39

Zaštitne maske i polumaske neizostavan su deo lične zaštitne opreme zaposlenih kada radno okruženje pripada nekoj od grana teške industrije kao što su energetika, rudarstvo, metalurgija ili hemijska industrija. Pomoću različitih tipova filtera one štite od čvrstih čestica i od zagađenja u vidu gasova i pare.
Jedan od najvećih zagađivača životne sredine jeste aerozagađenje – bilo da potiče od veštačkih izvora (industrijski procesi, toplane, rafinerije) ili od prirodnih (bakterije, virusi, određene hemijske reakcije) ono sadrži hemijsku i fizičku promenu sastava vazduha koja prevazilazi mogućnost adaptacije čoveka.
Usled toga, od izuzetne je važnosti adekvatno zaštititi disajne organe i izabrati najbolje sredstvo za zaštitu u specifičnim radnim uslovima, ali i u svim drugim okolnostima prilikom kojih je došlo do aerozagađenja.

Sredstva za zaštitu disajnih organa mogu se podeliti na sredstva pomoću kojih se filtrira vazduh u okruženju i sredstva sa zasebnim dovodom vazduha.

SREDSTVA ZA ZAŠTITU DISAJNIH ORGANA POMOĆU KOJIH SE FILTRIRA VAZDUH

Sredstva koja služe za zaštitu disajnih organa, a pomoću kojih se filtrira vazduh su jednokratne maske, polumaske i maske za celo lice.
Prilikom odabira najadekvatnijeg sredstva za zaštitu disajnih organa neophodno je biti obazriv u pogledu identifkacije kontaminacije.

Tipovi kontaminacija:
Čestice prašine – nastaju lomljenjem ili razlaganjem čvrstih materijala. Za polumaske i maske za celo lice biraju se adekvatni filteri, a pomoć i vodič u tom procesu odabira je klasifkacija filtera
Gas – supstanca koja se na normalnoj temperaturi nalazi u gasovitom stanju, karakteriše je neuređeno kretanje čestica, pa samim tim i brzo širenje supstance u prostoru
Para – prati tečno agregatno stanje supstance, u prostoru se širi sporije od gasova
Magla – nastaje kondenzacijom ili atmosferskim promenama u čijem sastavu se obično nalazi više hemijskih jedinjenja

Zaštita od čvrstih čestica (aerosola)

Prisutnost sitnih čestica i aerosolova u radnom okruženju, za ljudsko oko najčešće gotovo nevidljivih, izuzetno loše utiču na zdravlje zaposlenih, a mogu dovesti i do najozbiljnijih oboljenja. U takvom okruženju adekvatnu zaštitu mogu pružiti jednokratne maske, klasifkovane u rasponu od FFP1 do FFP3 tipa respiratora.

Tip jednokratne maske FFP (eng. Face Filtering Piece) kategorizovan je u tri stepena:

FFP1 – koncentracija čestica ne prelazi 4 x MDK
FFP2 – koncentracija čestica ne prelazi 10 x MDK
FFP3 – koncentracija čestica ne prelazi 30 x MDK

MDK – maksimalno dozvoljena koncentracija čestica u radnom okruženju

Klasifikacija po efikasnosti i kapacitetu

Zaštita od štetnih gasova, pare i magle

Za polumaske i maske za celo lice biraju se adekvatni flteri, a pomoć i vodič u tom procesu odabira je klasifkacija filtera označena slovima ABEKP koja je predstavljena u tabeli.

Klasifikacija po vrsti kontaminacije

Svi tipovi zaštite mogu se kombinovati međusobno, pa se tako dolazi do kombinovanih filtera kao što je na primer ABEK2P3.

SREDSTVA SA ZASEBNIM DOVODOM VAZDUHA

U specifičnim situacijama nije moguća filtracija atmosferskog vazduha. Takve atmosferske prilike se stručno nazivaju “Trenutno opasne po zdravlje i život” (eng. IDHL).
IDHL atmosferska sredina je sredina koja može dovesti zaposlenog do smrtnog rizika, onesposobljenosti, onemogućavanja samospašavanja, povrede ili čak do pojave akutnih oboljenja usled sledećih razloga:
• kada zapaljivi gas, para ili magla prevazilazi više od 10% od svoje najniže zapaljive granice (LFL)
• kada je koncentracija zapaljive prašine u vazduhu ista ili prevazilazi svoju najnižu zapaljivu granicu (LFL)
• kada je atmosferska koncentracija kiseonika ispod 19,5%

U situacijama gde filtriranje atmosferskog vazduha nije moguće, potrebno je koristiti aparate sa zasebnim dovodom vazduha, nezavisnog od atmosferskih prilika koje nas okružuju.

JSP FORCE 8™ POLUMASKA SA ZAMENJIVIM FILTERIMA

Pomoću različitih tipova filtera, zaštitne maske pružaju zaštitu od čvrstih čestica i zagađenja u vidu gasova i pare. Respiratori sa ventilima i minimalnim otporom pri udisanju omogućavaju lakše disanje, što doprinosi bezbednosti radnika i većoj efikasnosti obavljanja radnih zadataka.

ZAŠTO KORISTITI FORCE 8™ POLUMASKU?

Polumaska JSP Force 8 predstavlja pouzdanu sertifikovanu zaštitu disajnih organa. Poseduje Typhoon™ izduvni ventil za nizak otpor pri disanju i kačenje na 4 tačke sa kopčama za brzo otpuštanje. Zahvaljujući termoplastičnoj gumi od koje je napravljena, pristaje različitim oblicima lica. Uz masku se koriste filteri za zaštitu od čestica, gasova i para u zavisnosti od tipa zaštite koju je neophodno pružiti u određenom radnom okruženju.

Sertifikovana je u skladu sa standardima EN 140, EN 14387:2004 i EN 143:200.

Udobnost tokom nošenja

Force 8 polumaska se izrađuje od lagane, fleksibilne i izdržljive termoplastične gume koja odlično prijanja na lice i udobna je tokom nošenja. Jedan od najvažnijih uslova za pravilno prijanjanje i potpunu zaštitu je izbrijanost lica korisnika kako štetni gasovi ne bi ulazili kroz delove maske koja zbog brade ne prijanja na lice.
Izvanredna zaptivenost i pristajanje različitim oblicima lica se dodatno postiže zahvaljujući sistemu kačenja na 4 tačke sa kopčama za brzo otpuštanje. Ovakav način podešavanja i postavljanja maske omogućava korisniku da je namesti tako da mu bude dovoljno udobno tokom nošenja, a da pritom ne ugrozi svoju bezbednost i zdravlje.

Typhoon izduvni ventil

Izduvni ventili doprinose smanjenju otpora prilikom disanja i poboljšanju udobnosti, a mogu biti različitog nivoa performansi.
JSP Typhoon™ ventil je dizajniran tako da obezbedi da vazduh može lako da izađe kroz ventil i da se pri disanju stvara minimalni otpor. Ventil visokih performansi, poput ovog, smanjuje napor korisnika pri disanju, odnosno doprinosi udobnosti i komforu tokom nošenja polumaske.

Press-to-Check™ filteri

Force 8 polumaska upotrebljava se sa filterima sa tzv. „bajonet“ sistemom kačenja i zamene, koji minimalno smanjuju vidno polje. Bajonet filter se može izmeniti u toku rada, a bez opasnosti da kontaminiran vazduh prodre u masku. Ukoliko se oba bajonet filtera skinu sa maske – nije moguće disati u maski.

Posebna inovacija kada je reč o bajonet filterima koje ova maska koristi su filteri.
Oni zahvaljujući revolucionarnom dizajnu omogućavaju radnicima brzu i pouzdanu proveru optimalne zaptivenosti pre ulaska u zonu povećanog rizika.
Press-to-Check™ filteri su dizajnirani za minimalni otpor pri disanju. Filterski uložak omogućava protok vazduha kroz celu komoru filtera kako bi se maksimizirale performanse.

Kako pravilno čistiti i održavati polumasku?

Visokokvalitetna i inovativna respiratorna zaštitna oprema kompanije JSP razvija se i testira u namenskoj laboratoriji za osiguranje kvaliteta, obezbeđujući postizanje i održavanje vrhunskih nivoa performansi.
Informacije o ispravnom održavanju maske mogu se naći u pratećem korisničkom uputstvu, a zahtevi za čišćenje, održavanje i skladištenje mogu se razlikovati u zavisnosti od proizvoda, pa je važno proveriti uputstva za svaki respirator.

JSP maska Force®8 dizajnirana je i proizvedena na način da se u potpunosti može održavati od strane korisnika. Moguće je rastaviti je na delove radi čišćenja, tako da korisnici imaju respiratornu zaštitu koju mogu ponovo koristiti. Proizvod se može skladištiti u originalnom pakovanju ili u dodatnim pakovanjima za ličnu zaštitnu opremu kako bi se osiguralo da ne dođe do kontaminacije proizvoda između upotreba.

Ostavite odgovor